Chính Sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thương Hiệu

Chính Sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thương Hiệu

I. Sử Dụng Thương Hiệu

  1. Phạm vi sử dụng: Thương hiệu, logo, tên gọi, slogan và các biểu tượng khác của chúng tôi (được gọi chung là "Thương hiệu") chỉ được sử dụng theo cách mà chúng tôi đã chỉ rõ hoặc cho phép.

  2. Không vi phạm: Bạn không được sử dụng Thương hiệu của chúng tôi theo cách có thể gây nhầm lẫn hoặc gây hiểu lầm với công chúng về mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi, hoặc những cách sử dụng khác có thể làm hại danh tiếng của Thương hiệu.

II. Bảo Vệ Thương Hiệu

  1. Quyền sở hữu: Thương hiệu là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng Thương hiệu mà không có sự cho phép của chúng tôi.

  2. Vi phạm: Chúng tôi sẽ theo dõi và xử lý mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Thương hiệu mà không có sự cho phép, sử dụng thương hiệu giả mạo hoặc giả mạo.

III. Thực Hiện Chính Sách

  1. Thông báo vi phạm: Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm nào về Thương hiệu của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

  2. Hành động pháp lý: Chúng tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ Thương hiệu của mình.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Sử dụng và Bảo vệ Thương hiệu này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và, nếu cần, thông qua email.